วรกิจ  วิริยะเกษามงคล

ครูประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

-  ประวัติความเป็นมา
-  วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-  ทำเนียบผู้บริหาร

-  ช่างยนต์ และเครื่องกล
-  ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิต
-  ช่างเชื่อมโลหะ และตรวจสอบทดสอบงานเชื่อมโลหะ
-  ช่างไฟฟ้ากำลัง
-  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
-  ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
-  ช่างก่อสร้าง
-  ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
-  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
-  ช่างเขียนแบบเครื่องกล
-  ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  ช่างเทคนิคตวบคุม และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง
-  ช่างเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์
-  ช่างการจัดการโลจิสติกส์
-  เทคนิคพื้นฐาน
-  เทคโนโลยีพื้นฐาน
-  สามัญ-สัมพันธ์

 

-  งานการเงิน
-  งานบัญชี
-  งานพัสดุ
-  งานบุคลากร
-  งานทะเบียน
-  งานบริหารงานทั่วไป
-  งานอาคารสถานที่
-  งานประชาสัมพันธ์

 

-  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
-  งานวัดผล และประเมินผล
-  งานวิทยบริการ และห้องสมุด
-  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-  งานสื่อการเรียนการสอน
-  งานทวิศึกษา

 

-  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
-  งานปกครอง
-  งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน
-  งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน
-  งานครูที่ปรึกษา
-  งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
-  อวท. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 

-  งานวางแผน และงบประมาณ
-  งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
-  งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
-  งานความร่วมมือ
-  งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ
-  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-  งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
-  ศูนย์ประสานงานการผลิตกำลังคน EEC


ประกาศ

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 รายชื่อนักศึกษาตกค้าง 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 ประกาศขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ที่ฝึกงานในสถานประกอบการภาคเรียนที่ 1/2564  

 ประกาศกำหนดตรวจสภาพลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ระดับ ปวช.2-3 ปวส.2 ประกาศเพิ่มเติม ปวส.1-2   

 ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  

 รวมประกาศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564   

มาตรการในการป้องกัน ไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

หมายเลขโทรศัพท์ภายในหน่วยงานวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30/06/2564) 

 แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 

 ปฏิทินปฏิบัติงาน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ประจำปี 2563 

 

 

ข่าวประกาศจากครู

วันที่ 7 กันยายน 2562

ขอให้นักเรียนทุกกลุ่มที่เรียนกับครูเมื่อสัปดาก่อน ส่งการบ้านภายในวันศุกร์ของสัปดาห์นี้