นางสุปรียา  รัตณวิทยาพันธุ์
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

2901-2008 โปรแกรมเชิงวัตถุเบื่องต้น

2901-2009 ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงส้ารงเบื่องต้น

2901-2010 ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบื่องต้น

3901-2111 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

เว็บที่หน้าสนใจ

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

9757