การวัดผลประเมินผล

                   - พุทธิพิสัย   1) แบบฝึกหัด                             10 %            

                                        2) ทดสอบหลังเรียน                   15 %                     

                                        3) วัดผลสัมฤทธิ์  (ทฤษฎี)           15 %

รวม     40 %

                   - ทักษะพิสัย     1) กิจกรรมทดลอง                  25 %

                                           2) วัดผลสัมฤทธิ์  (ปฏิบัติ)        15 %

รวม       40 %

         - จิตพิสัย                               รวม       20 %

รวมทั้งหมด       100 %

                    (คะแนนทดสอบก่อนเรียนไว้สำหรับเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียน)

                   สัดส่วนระหว่างภาค: ปลายภาค  = 70 : 30

          คะแนนการประเมินผล (อิงเกณฑ์)

                   80 – 100 คะแนน ได้ผลการเรียน   4.0   หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

                   75 – 79 คะแนน ได้ผลการเรียน    3.5   หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

                   70 – 74 คะแนน ได้ผลการเรียน    3.0   หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

                   65 – 69 คะแนน ได้ผลการเรียน    2.5   หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้

                   60 – 64 คะแนน ได้ผลการเรียน    2.0   หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้

                   55 – 59 คะแนน ได้ผลการเรียน    1.5   หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน

        50 – 54 คะแนน ได้ผลการเรียน    1.0   หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก

                   <50      คะแนน ได้ผลการเรียน    0      หมายถึง ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ