ประวัติครู

นางโยทะกา  พลรัตน์
ตำแหน่ง  ครูแผนกสามัญสัมพันธ์
สาชาวิทยาศาสตร์