คำอธิบายรายวิชา

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเลขฐานและรหัส  ฟังก์ชั่นลอจิก  ตารางความจริง  สัญลักษณ์  ลอจิกเกต  พีชคณิตบูลีน  แผนผังคาร์โนห์  คุณลักษณะของลอจิกเกตจากคู่มือของผู้ผลิตและวงจรลอจิกต่าง ๆ ต่อและทดสอบวงจรลอจิก  วงจรคอมไบเนชัน  (Combination circuit)  วงจรฟลิปฟลอป  (Flip  Flop)  วงจรนับและแสดงผลเบื้องต้น