เกณฑ์การประเมินผล

ระดับคะแนน ผลการเรียน
0  -  49 0crying
50  -  54 1
55  -  59 1.5
60  -  64 2
65  -  69 2.5
70  -   74 3
75  -  79 3.5
80  -  100 4smiley